•  BTC: 1,360.7784  ETH: 6,066.5978  LTC: 1,322.4465  NXT: 2,297.3182  ISC: 50,304.9044  USDT: 2,537,987.1853  xEUR: 43,961.8982  USD: 570,267.7276  EUR: 278,314.6397  RUB: 7,621,979.6315
 • Giá cuối cùng
  0.00000074 BTC
  0.00859584 $
 • Thay đổi 24 giờ
  19.3548 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000099 BTC
  0.01149984 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000062 BTC
  0.00720192 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 032 BZL
  8 đơn hàng đã đóng

BZL / BTC

24 giờ: 19.3548 %   KL: 16 032 BZL

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC