•  BTC: 630.1925  ETH: 291.7807  LTC: 2634.89  NXT: 864.1044  USD: 1386.7172  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21530.8766  ISC: 69.3998  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000199 BTC
  0.00891354 $
 • Thay đổi 24 giờ
  10.555555 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000003 BTC
  0.01343750 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000119 BTC
  0.00533021 $
 • Khối lượng 24 giờ
  21 558 BZL
  33 đơn hàng đã đóng

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC