•  BTC: 695.6554  LTC: 1,838.8680  USD: 6.8888  NXT: 923.2820  EUR: 92.6457  JPY: 0.0000  USDT: 21,354.3369  ETH: 219.1747  ISC: 42,593.5520  RUB: 0.0066
 • Giá cuối cùng
  0.00000379 BTC
  0.01357412 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.2631 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000038 BTC
  0.01360994 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000378 BTC
  0.01353830 $
 • Khối lượng 24 giờ
  416 BZL
  5 đơn hàng đã đóng

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC