•  BTC: 3,126.0368  LTC: 948.0213  NXT: 5,198.5596  USD: 298,486.4074  EUR: 143,049.4090  USDT: 968,129.1584  ETH: 3,136.3987  ISC: 430.0146  RUB: 4,695,772.3561
 • Giá cuối cùng
  0.00000131 BTC
  0.00515916 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.7575 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000132 BTC
  0.00519854 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000128 BTC
  0.00504101 $
 • Khối lượng 24 giờ
  853 BZL
  4 đơn hàng đã đóng

BZL / BTC

24 giờ: -0.7575 %   KL: 853 BZL

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC