•  BTC: 734.7226  ETH: 4,525.5492  LTC: 1,231.0833  NXT: 7,323.7669  ISC: 0.0000  USDT: 2,256,490.6859  xEUR: 35,901.3670  USD: 571,228.9801  EUR: 271,342.1658  RUB: 7,621,168.3329
 • Giá cuối cùng
  0.00000021 BTC
  0.00219849 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 BZL
  0 đơn hàng đã đóng

BZL / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 BZL

BZLCoin Exchange

BZL / BTC

BZLCoin Exchange

BZL / BTC