•  BTC: 1,607.5022  ETH: 5,524.3358  LTC: 1,355.6529  NXT: 1,375.7165  ISC: 270.0570  USDT: 2,455,334.8228  xEUR: 44,829.2834  USD: 570,595.8762  EUR: 286,307.0711  RUB: 8,068,969.3947
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 BTC
  0.00024796 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000003 BTC
  0.00037194 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00012398 $
 • Khối lượng 24 giờ
  34 943 268 BTCZ
  133 đơn hàng đã đóng

BTCZ / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 34 943 268 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / BTC

BitcoinZ Exchange

BTCZ / BTC