•  BTC: 2,789.5128  LTC: 1,633.8528  USD: 293,960.0999  NXT: 2,070.1314  EUR: 145,040.4487  USDT: 950,457.6910  ETH: 2,024.0975  ISC: 0.0000  RUB: 1,605,399.3937
 • Giá cuối cùng
  0.000001 BTC
  0.00400849 $
 • Thay đổi 24 giờ
  12.3595 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000102 BTC
  0.00408866 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000084 BTC
  0.00336713 $
 • Khối lượng 24 giờ
  42 001 BTCN
  57 đơn hàng đã đóng

BTCN / BTC

24 giờ: 12.3595 %   KL: 42 001 BTCN

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC