•  BTC: 893.0824  LTC: 1,866.0161  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,219.7392  ETH: 282.7339  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • Giá cuối cùng
  0.00000098 BTC
  0.00351408 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -17.647 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000129 BTC
  0.00462568 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000095 BTC
  0.00340651 $
 • Khối lượng 24 giờ
  80 688 BTCN
  93 đơn hàng đã đóng

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC