•  BTC: 1,478.2360  ETH: 6,138.7484  LTC: 1,203.0946  NXT: 660.9997  ISC: 0.0000  USDT: 1,846,745.4072  xEUR: 43,653.2455  USD: 583,085.5709  EUR: 277,050.2417  RUB: 7,587,347.0135
 • Giá cuối cùng
  0.00000183 BTC
  0.01653405 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -20.7792 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000003 BTC
  0.02710500 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000151 BTC
  0.01364285 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 097 BTCN
  41 đơn hàng đã đóng

BTCN / BTC

24 giờ: -20.7792 %   KL: 7 097 BTCN

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC