•  BTC: 1,841.1456  ETH: 6,610.5771  LTC: 1,324.5327  NXT: 1,297.7884  ISC: 0.0000  USDT: 2,510,050.1702  xEUR: 41,878.9701  USD: 578,752.9967  EUR: 277,420.4018  RUB: 7,500,633.2665
 • Giá cuối cùng
  0.00000042 BTC
  0.00368886 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.439 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000005 BTC
  0.00439150 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000041 BTC
  0.00360103 $
 • Khối lượng 24 giờ
  44 299 BTCL
  16 đơn hàng đã đóng

BTCL / BTC

24 giờ: 2.439 %   KL: 44 299 BTCL

BTCLite Exchange

BTCL / BTC

BTCLite Exchange

BTCL / BTC