•  BTC: 641.0871  ETH: 2,995.5213  LTC: 369.3133  NXT: 1,786.2768  ISC: 0.0000  USDT: 924,212.2184  xEUR: 13,226.6738  USD: 313,583.4163  EUR: 201,209.2383  RUB: 2,881,238.9176
 • Giá cuối cùng
  0.00000032 BTC
  0.00346456 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.0303 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00357283 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000032 BTC
  0.00346456 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 368 BTCL
  5 đơn hàng đã đóng

BTCL / BTC

24 giờ: -3.0303 %   KL: 1 368 BTCL

BTCLite Exchange

BTCL / BTC

BTCLite Exchange

BTCL / BTC