•  BTC: 2,789.6751  LTC: 1,614.9965  USD: 293,846.1664  NXT: 2,070.1314  EUR: 144,765.5260  USDT: 949,226.7853  ETH: 2,025.0652  ISC: 0.0000  RUB: 1,605,994.6354
 • Giá cuối cùng
  0.00000073 BTC
  0.00292620 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000073 BTC
  0.00292620 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000073 BTC
  0.00292620 $
 • Khối lượng 24 giờ
  19 BOLD
  1 đơn hàng đã đóng

BOLD / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 19 BOLD

Bold Exchange

BOLD / BTC

Bold Exchange

BOLD / BTC