•  BTC: 433.0947  ETH: 8,514.5073  LTC: 1,899.6916  NXT: 15,024.8243  ISC: 0.0000  USDT: 1,066,976.1928  xEUR: 41,253.4935  USD: 576,964.9566  EUR: 276,419.8046  RUB: 7,763,030.1310
 • Giá cuối cùng
  0.00000011 BTC
  0.00113542 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.3333 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000013 BTC
  0.00134186 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000011 BTC
  0.00113542 $
 • Khối lượng 24 giờ
  935 BOLD
  4 đơn hàng đã đóng

BOLD / BTC

24 giờ: -8.3333 %   KL: 935 BOLD

Bold Exchange

BOLD / BTC

Bold Exchange

BOLD / BTC