•  BTC: 889.3164  LTC: 1,865.8634  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,216.7408  ETH: 283.1362  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • Giá cuối cùng
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • Khối lượng 24 giờ
  40 BOLD
  4 đơn hàng đã đóng

Bold Exchange

BOLD / BTC

Bold Exchange

BOLD / BTC