•  BTC: 2,982.0181  ETH: 4,835.9775  LTC: 3,876.7631  NXT: 0.6082  ISC: 1.8377  USDT: 2,068,509.9260  xEUR: 26,591.1053  USD: 453,033.0643  EUR: 106,191.1475  RUB: 7,707,094.3551
 • Giá cuối cùng
  0 BTC
  0 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 BOLD
  0 đơn hàng đã đóng

BOLD / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 BOLD

Bold Exchange

BOLD / BTC

Bold Exchange

BOLD / BTC