•  BTC: 305.1268  ETH: 2,858.8295  LTC: 620.9725  NXT: 13,024.9044  ISC: 1,877.4875  USDT: 436,036.6293  xEUR: 1,155.1592  USD: 377,311.4968  EUR: 55,209.4718  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.00000393 BTC
  0.04278591 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.6764 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000415 BTC
  0.04518105 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000393 BTC
  0.04278591 $
 • Khối lượng 24 giờ
  21 237 BITC
  104 đơn hàng đã đóng

BITC / BTC

24 giờ: -3.6764 %   KL: 21 237 BITC

BitCash Exchange

BITC / BTC

BitCash Exchange

BITC / BTC