•  BTC: 334.2138  ETH: 3,105.5731  LTC: 50.8442  NXT: 13,904.5004  ISC: 0.0000  USDT: 484,113.7247  xEUR: 2,335.2744  USD: 211,580.6726  EUR: 164,271.6200  RUB: 704,802.9224
 • Giá cuối cùng
  0.000009 BTC
  0.09678762 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 BDX
  0 đơn hàng đã đóng

BDX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 BDX

BELDEX Exchange

BDX / BTC

BELDEX Exchange

BDX / BTC