•  BTC: 833.9522  ETH: 6,550.5729  LTC: 1,412.8327  NXT: 683.1823  ISC: 50,304.9044  USDT: 2,493,476.5622  xEUR: 43,344.7338  USD: 571,625.7619  EUR: 274,761.7496  RUB: 7,629,177.8037
 • Giá cuối cùng
  0.000003 BTC
  0.03804600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000003 BTC
  0.03804600 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000003 BTC
  0.03804600 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 BDX
  1 đơn hàng đã đóng

BDX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 3 BDX

BELDEX Exchange

BDX / BTC

BELDEX Exchange

BDX / BTC