•  BTC: 482.1462  ETH: 3,050.5335  LTC: 190.3443  NXT: 13,896.2416  ISC: 0.0000  USDT: 667,355.4275  xEUR: 7,597.4789  USD: 258,366.7302  EUR: 184,505.7083  RUB: 1,660,047.4462
 • Giá cuối cùng
  0.00000998 BTC
  0.10714029 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000998 BTC
  0.10714029 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000998 BTC
  0.10714029 $
 • Khối lượng 24 giờ
  115 BCA
  2 đơn hàng đã đóng

BCA / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 115 BCA

BitcoinAtom Exchange

BCA / BTC

BitcoinAtom Exchange

BCA / BTC