•  BTC: 527.0694  ETH: 4,355.1218  LTC: 1,203.9600  NXT: 181.4286  ISC: 0.0000  USDT: 1,717,700.7223  xEUR: 41,288.9392  USD: 556,390.8144  EUR: 202,909.8692  RUB: 5,649,271.1121
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 BTC
  0.00020744 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00020744 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00020744 $
 • Khối lượng 24 giờ
  126 021 BC
  4 đơn hàng đã đóng

BC / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 126 021 BC

Bitcoin Confidential Exchange

BC / BTC

Bitcoin Confidential Exchange

BC / BTC