•  BTC: 837.9194  ETH: 6,404.3157  LTC: 1,311.0102  NXT: 814.3362  ISC: 50,269.5154  USDT: 2,469,842.6081  xEUR: 43,921.4054  USD: 559,832.9119  EUR: 275,834.9579  RUB: 7,650,403.7654
 • Giá cuối cùng
  0.00004044 BTC
  0.51298140 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -21.2003 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00005165 BTC
  0.65518025 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002513 BTC
  0.31877405 $
 • Khối lượng 24 giờ
  21 614 BBR
  305 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -21.2003 %   KL: 21 614 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC