•  BTC: 2,917.6225  ETH: 6,662.8742  LTC: 2,966.0920  NXT: 277.0861  ISC: 0.0000  USDT: 2,177,000.3561  xEUR: 27,916.6066  USD: 438,027.2708  EUR: 228,661.0415  RUB: 7,485,915.8864
 • Giá cuối cùng
  0.00001032 BTC
  0.08251872 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.7751 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001053 BTC
  0.08419788 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001008 BTC
  0.08059968 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 672 690 ARDR
  816 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: 1.7751 %   KL: 3 672 690 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC