•  BTC: 560.6077  ETH: 4,483.4272  LTC: 1,199.0852  NXT: 142.3797  ISC: 0.0000  USDT: 1,856,182.3094  xEUR: 40,848.0053  USD: 561,394.8166  EUR: 223,899.0731  RUB: 6,152,718.0293
 • Giá cuối cùng
  0.00000528 BTC
  0.05485392 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.5242 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000528 BTC
  0.05485392 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000051 BTC
  0.05298390 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 230 713 ARDR
  647 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: 2.5242 %   KL: 5 230 713 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC