•  BTC: 1,744.6070  LTC: 915.7829  NXT: 1.9858  USD: 542,168.2929  EUR: 175,681.7399  USDT: 1,047,681.0114  ETH: 2,487.5925  ISC: 5,655.6209  RUB: 6,605,085.8901
 • Giá cuối cùng
  0.00000005 BTC
  0.00026485 $
 • Thay đổi 24 giờ
  25 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000006 BTC
  0.00031782 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00021188 $
 • Khối lượng 24 giờ
  24 134 ARA
  17 đơn hàng đã đóng

ARA / BTC

24 giờ: 25 %   KL: 24 134 ARA

Aura Exchange

ARA / BTC

Aura Exchange

ARA / BTC