•  BTC: 2,635.3766  LTC: 1,337.8043  USD: 34,177.5411  NXT: 2,605.4934  EUR: 0.0033  JPY: 1,107.6164  USDT: 79,532.4855  ETH: 829.9630  ISC: 903.1127  RUB: 1,760,646.6096
 • Giá cuối cùng
  0.00000007 BTC
  0.00025481 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000008 BTC
  0.00029121 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000007 BTC
  0.00025481 $
 • Khối lượng 24 giờ
  14 012 ARA
  33 đơn hàng đã đóng

Aura Exchange

ARA / BTC

Aura Exchange

ARA / BTC