•  BTC: 2,650.9929  LTC: 1,474.5937  USD: 37,825.1036  NXT: 931.6506  EUR: 82.5509  JPY: 0.0000  USDT: 153,761.1569  ETH: 793.5671  ISC: 6,078.1026  RUB: 2,743,426.2698
 • Giá cuối cùng
  0.00000039 BTC
  0.00153970 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.6315 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000041 BTC
  0.00161865 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000022 BTC
  0.00086855 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 925 237 AFRO
  102 đơn hàng đã đóng

AFRO / BTC

24 giờ: 2.6315 %   KL: 2 925 237 AFRO

AFRO Exchange

AFRO / BTC

AFRO Exchange

AFRO / BTC