•  BTC: 2,917.0408  ETH: 6,662.9600  LTC: 2,969.7719  NXT: 277.0861  ISC: 0.0000  USDT: 2,176,574.2069  xEUR: 27,936.9021  USD: 438,129.7385  EUR: 228,570.6699  RUB: 7,483,839.7081
 • Giá cuối cùng
  0.000001 BTC
  0.00799100 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.99 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000101 BTC
  0.00807091 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000001 BTC
  0.00799100 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 346 ABS
  3 đơn hàng đã đóng

ABS / BTC

24 giờ: -0.99 %   KL: 1 346 ABS

Absolute Exchange

ABS / BTC

Absolute Exchange

ABS / BTC