•  BTC: 2,344.5005  LTC: 2,969.4289  USD: 312,201.5819  NXT: 3,243.9302  EUR: 148,677.0870  USDT: 961,290.4362  ETH: 2,393.1174  ISC: 0.0000  RUB: 1,385,513.7861
 • Giá cuối cùng
  0.034416 BTC
  136.90649054 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.5241 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03443 BTC
  136.96218239 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03365004 BTC
  133.85950962 $
 • Khối lượng 24 giờ
  33 178 ETH
  7720 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 1.5241 %   KL: 33 178 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC