•  BTC: 334.7735  ETH: 3,107.5979  LTC: 50.7355  NXT: 13,904.5004  ISC: 0.0000  USDT: 484,312.9252  xEUR: 2,419.5015  USD: 211,650.7649  EUR: 164,365.6780  RUB: 704,802.9224
 • Giá cuối cùng
  0.01847772 BTC
  198.71272687 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.2293 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0188991 BTC
  203.24432324 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.01832477 BTC
  197.06787504 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 557 ETH
  2061 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -2.2293 %   KL: 7 557 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC