•  BTC: 319.3204  ETH: 250.2376  LTC: 2453.7329  NXT: 633.3394  USD: 3526.0392  EUR: 0.4574  JPY: 0  USDT: 11393.3865  ISC: 69.4223  RUB: 14528.1296
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000135 BTC
  0.00575211 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.735294 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000143 BTC
  0.00609298 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000127 BTC
  0.00541125 $
 • Khối lượng 24 giờ
  21 239 368 CLO
  2635 đơn hàng đã đóng

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC