•  BTC: 2,789.8116  LTC: 1,633.8528  USD: 293,856.8073  NXT: 2,070.1314  EUR: 145,128.6294  USDT: 950,582.7134  ETH: 2,023.6878  ISC: 0.0000  RUB: 1,605,399.3937
 • 最終価格
  0.07 USDT
  0.06993765 $
 • 24時間の変動
  -0 %
 • 24時間最高値
  0.07000004 USDT
  0.06993769 $
 • 24時間最安値
  0.07 USDT
  0.06993765 $
 • 24時間取引量
  799 XBI
  13 注文は締め切られました

XBI / USDT

24 時間: -0 %   量: 799 XBI

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / USDT

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / USDT