•  BTC: 890.0606  LTC: 1,865.8439  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,221.8153  ETH: 282.8420  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • 最終価格
  0.00000098 BTC
  0.00351408 $
 • 24時間の変動
  -17.647 %
 • 24時間最高値
  0.00000129 BTC
  0.00462568 $
 • 24時間最安値
  0.00000095 BTC
  0.00340651 $
 • 24時間取引量
  80 688 BTCN
  93 注文は締め切られました

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC

BitcoiNote Exchange

BTCN / BTC