•  BTC: 892.9267  LTC: 1,866.0161  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,239.0403  ETH: 282.7339  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • 最終価格
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • 24時間の変動
  0 %
 • 24時間最高値
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • 24時間最安値
  0.00000058 BTC
  0.00207976 $
 • 24時間取引量
  40 BOLD
  4 注文は締め切られました

Bold Exchange

BOLD / BTC

Bold Exchange

BOLD / BTC