•  BTC: 2,650.7712  LTC: 1,473.0638  USD: 37,827.2944  NXT: 900.2359  EUR: 82.5509  JPY: 0.0000  USDT: 153,891.5270  ETH: 796.1458  ISC: 6,078.1026  RUB: 2,744,388.9306
 • 最終価格
  0.00000025 BTC
  0.00098698 $
 • 24時間の変動
  -34.2105 %
 • 24時間最高値
  0.00000041 BTC
  0.00161865 $
 • 24時間最安値
  0.00000022 BTC
  0.00086855 $
 • 24時間取引量
  2 959 320 AFRO
  106 注文は締め切られました

AFRO / BTC

24 時間: -34.2105 %   量: 2 959 320 AFRO

AFRO Exchange

AFRO / BTC

AFRO Exchange

AFRO / BTC